Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

luns, 2 de febreiro de 2015

Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2015

Data: Mércores 25 de febreiro de 2015.
Hora: ás 19:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:00 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
·       Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral extraordinaria do 7 de maio de 2014.
·       Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2014.
·       Presentación e aprobación da memoria económica de 2014.
·       Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2015.
·       Presentación e aprobación da planificación económica para o 2015.
·       Información das entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
·       Baixas de socios.
·       Rogos e preguntas.
A Presidenta: Marina López Prieto
¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!

Memoria de actividade de 2014.
A asociación desenvolveu durante o ano 2014 as seguintes actividades:
·       Asemblea xeral ordinaria o 26 de febreiro de 2014.
·       Asemblea xeral extraordinaria de 7 de maio de 2014.
·       13 reunións da xunta directiva.
·       Entrevistas co Sr. Alcalde de Santiago, D. Agustín Hernández e os Srs. concelleiros do grupo de goberno, Dª. María Pardo Valdés, D. Luís Meijide Rodríguez e D. José María Rosende Rico.
·       Sardiñada de San Xoán.
·       Festa do Outono.
·       Pincho do Nadal.

Memoria económica de 2014.
O saldo da asociación a 31 de decembro de 2014 é o que se presenta na seguinte táboa.
CC ABANCA
2.730,01 €
Subvencións Concello de Santiago
1.520,00 €

Tesourería
288,57 €
Efectivo
Camisetas
240,00 €

40 camisetas
Cuncas
106,00 €

53 cuncas
SALDO a 31 de decembro
4.884,58 €
 O balance económico do ano 2014 é o que se presenta na seguinte táboa.
Conceptos
Ingresos
Gastos
Saldo da AV a 31 de decembro de 2013
4.795,12 €

Cotas de socios
993,00 €


Financeiros (devolucións 2014)
40,20 €


Subvención 2014
1.520,00 €


Bebidas
138,00 €


Cuncas de barro
200,00 €
140,36 €

Camisetas
300,00 €
248,05 €

Camisetas socios menores

18,00 €
Administración

271,95 €
Actividades

2.147,03 €
Financeiros

71,50 €

Seguro actividades

204,85 €
Totais
7.986,32 €
3.101,74 €
SALDO a 31 de decembro


4.884,58 €
As contas están a disposición de todos os socios e socias o día da asemblea ou cando se requira, solicitándoo no teléfono 662 005 756.

Proposta/planificación de actividades para o 2015.
A xunta directiva propón desenvolver en 2015 as actividades que se relacionan a continuación:
·       Sardiñada de San Xoán, 20 de xuño, rúa Cotaredo. (Custo estimado 1.500 €)
·       Festa do outono, 17 de outubro no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos e para adultos, magosto. (Custo estimado 1.500 €)
·       Pincho de Nadal. (300 €)
·       Outras actividades, máximo 4, sen custo para a AV, agás os que deriven da súa organización e que non superarán os 60 € por actividade.
O custos do desenvolvemento destas actividades serán atendidos cos fondos propios da asociación e con subvencións. Os custos doutras actividades deberán ser asumidos polos seus promotores.

Proposta/planificación económica para o 2015.
A xunta directiva propón para o ano 2015 un orzamento de 3.586,00 €, segundo se especifica na táboa.

Concepto
Ingresos
Gastos
Cotas socios
1.000,00 €
Subvencións
1.600,00 €

Inversións

300,00 €
Administración

250,00 €
Actividades
986,00 €
3.000,00 €
Financeiros

36,00 €
Totais
3.586,00
3.586,00