Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

sábado, 16 de febreiro de 2013

Convocatoria asemblea xeral ordinaria 2013

Data: Xoves, 21 de febreiro  de 2013 ás 19:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:00 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
 • Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 23 de febreiro de 2012
 • Información sobre as entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
 • Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2012.
 • Presentación e aprobación da memoria económica de 2012.
 • Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2013.
 • Presentación e aprobación da planificación económica para o 2013.
 • Baixas de socios e socias.
 • Proposta de reforma dos estatutos e do Regulamento para a elección da xunta directiva.
 • Proposta de explotación da horta da Asociación.
 • Rogos e preguntas.

A Presidenta: Marina López Prieto

Memoria de actividade de 2012.
A asociación desenvolveu durante o ano 2012 as seguintes actividades:
 • Asemblea xeral ordinaria o 23 de febreiro de 2012.
 • Entrevistas co Sr. Alcalde e con distintos concelleiros.
 • Sardiñada de San Xoán.
 • Magosto.
 • Pincho do Nadal.
 • Outras actividades (Colaboración co Centro Sociocultural de Fontiñas na Festa gastronómica do Entroido, excursións Vive, Vivamos, Vivenzas)


Memoria económica de 2012.
O saldo da asociación a 31 de decembro de 2012 é o que se presenta na seguinte táboa.
CC NOVACAIXAGALICIA BANCO
3.486,68 €
Subvencións Concello de Santiago
952,42 €

Caixa da Presidenta
105,84 €
SALDO a 31 de decembro
4.544,94

O balance económico do ano 2012 é o que se presenta na seguinte táboa.
Conceptos
Ingresos
Gastos
Saldo da AV a 31 de decembro de 2011
4.605,50 €
Cotas de socios
637,00 €


Subvención Concello
952,42 €


Inversións
474,29 €
Administración
120,79 €
Actividades
1.019,10 €
Financeiros
35,80 €
Totais
6.194,92
1.649,98
SALDO a 31 de decembro
4.544,94
As contas están a disposición de todos os socios e socias o día da asemblea ou cando se requira, solicitándoo no teléfono 609617566.

Proposta/planificación de actividades para o 2013.
A xunta directiva propón desenvolver en 2013 as actividades que se relacionan a continuación:
 • Sardiñada de San Xoán, 23 de xuño, rúa Cotaredo. (Custo estimado 450 €)
 • Festa da primavera, 4 ou 18 de maio no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos, de chave para adultos, concurso de tortillas de patacas. (Custo estimado 275 €)
 • Festa do outono, 19 de outubro no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos, de chave para adultos, magosto. (Custo estimado 275 €)
 • Pincho de Nadal. (200 €)
 • Ciclo de charlas sanitarias. Periodicidade trimestral sobre temas de saúde pública e comunitaria. (Sen custo para a AV, agás os que deriven da súa organización e que se imputarán ao capítulo de administración)

O custos do desenvolvemento destas actividades serán atendidos cos fondos propios da asociación e con subvencións. Os custos doutras actividades deberán ser asumidos polos seus promotores.

Proposta/planificación económica para o 2013.
A xunta directiva propón e prevé un orzamento para o ano 2013 de 1.920 €, segundo se especifica a continuación.
Concepto
Ingresos
Gastos
Cotas socios (60)
720,00 €
Subvencións
1.200,00 €

Inversións

400,00 €
Administración

284,00 €
Actividades

1.200,00 €
Financeiros

36,00 €
Totais
1.920,00
1.920,00