Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

sábado, 25 de xuño de 2011

Asemblea extraordinaria informativa (24 de xuño de 2011)

Temas tratados:
1. A presidenta abre a asemblea ás 20:15.
2. A presidenta explica as razóns que xustifican a creación da AV.
3. O vicepresidente expón os pasos dados ata o momento e as principais realizacións: acta de constitución, estatutos, blog, correo electrónico, etc.
4. O secretario presenta brevemente os estatutos da asociación, subliñado os seus fins.
5. A vicesecretaria explica o que teñen que facer os veciños para ser socios e a planificación e pasos que vai a dar a AV ata a convocatoria da asemblea de setembro. Na asemblea de setembro está previsto a constitución da primeira xunta directiva elixida polos socios dados de alta ata 15 de setembro.
6. Exponse o significado da participación veciñal e a importancia das asociacións veciñais.
7. Pídeselle aos veciños que se fagan socios e socias para que na asemblea de setembro poidan elixir e ser elixidos como membros da primeira xunta directiva da AV “O Camiño das Fontiñas".
8. Na quenda de rogos e preguntas algúns veciños e veciñas reflicten o seu malestar coa antiga asociación e insisten sobre a necesidade do traspaso dos fondos desta a nova asociación. Algúns veciños/as comentan a preocupación pola actuación urbanística das Cancelas e a súa repercusión sobre o barrio e os veciños da rúa do Camiño Francés.
9. Ás 21:45 remata a asemblea.