Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

xoves, 26 de febreiro de 2015

Información da asemblea xeral de febreiro de 2015

Estimados socios e socias, xúntase un resumo do tratado na asemblea xeral ordinaria, celebrada o 25 de febreiro de 2015, e os acordo tomados.

Asistentes: 10 personas.

Temas tratados:
 •  Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral extraordinaria do 7 de maio de 2014.
 • Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2014.
 •  Presentación e aprobación da memoria económica de 2014.
 •  Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2015.
 •  Presentación e aprobación da planificación económica para o 2015.
 • Información das entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
 • Baixas de socios.
 •  Rogos e preguntas.

Acordos:

Por unanimidade apróbase:
 •  A acta da asemblea xeral extraordinaria do 7 de maio de 2014.
 •  A memoria de actividade e económica do 2014.
 • A planificación de actividades e económica para 2015.
 • Autorizar á xunta directiva para valorar a posibilidade de contratación de servizos de hostalería para as actividades previstas para este ano.
 •  Dar de baixa aos socios e socias que non ingresaron as cotas de 2014 despois de ser comunicada esta obriga legal varias veces.


Rogos e preguntas:
 • Solicitan varios veciños e veciñas que se solicite ao Concello unha actuación para ordenar o tráfico e o aparcamento nas rúas Cotaredo, Coto e Jaca.
 • Proponse redactar un documento para a recollida de sinaturas dos veciños e veciñas no que se denuncie, ante o Concello de Santiago, a situación do tráfico e dos aparcamentos nas rúas Cotaredo, Coto e Jaca.
 • Pídese que se reitere ao Concello a posta en marcha dos contedores de lixo soterrados das rúas Coto e Lisboa.
 • Pídese que se lle reitere ao Concello a solicitude de finalizar a urbanización dun tramo da rúa Coto e a súa apertura ao tráfico.


Non habendo máis temas a tratar remata a asemblea xeral ordinaria ás 21:35 horas do 25 de febreiro de 2015.