Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

xoves, 2 de febreiro de 2012

Convocatoria asemblea xeral ordinaria

Data: Xoves, 23 de febreiro ás 19:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:00 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Sala de encontros xuvenís, 1º andar do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
 • Lectura e aprobación das actas das asembleas xerais extraordinarias do 24 de xuño e do 27 de outubro de 2011.
 • Presentación memoria de actividade de 2011.
 • Presentación memoria económica de 2011.
 • Presentación da planificación de actividades para o 2012.
 • Presentación da planificación económica para o 2012.
 • Lectura e aprobación do regulamento de filiación de socios e socias.
 • Lectura e aprobación do regulamento para a elección da xunta directiva.
 • Información sobre as entrevistas cos grupos políticos municipais.
 • Rogos e preguntas.

A Presidenta Marina López Prieto

Memoria de actividade de 2011.

A asociación desenvolveu durante o ano 2011 as seguintes actividades:

 • Constitución da asociación “O Camiño das Fontiñas”: Acta de constitución e redacción dos estatutos de acordo á normativa vixente.
 • Alta no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia e solicitude do NIF.
 • Asemblea extraordinaria informativa en xuño.
 • Campaña de captación de socios. Carteis e buzoneo de carta informativa en todas as rúas do ámbito de actuación da asociación.
 • Elaboración do informe sobre o estado do barrio coas deficiencias das infraestruturas e nos servizos.
 • Redacción dos regulamentos de elección da xunta directiva e da filiación de socios e socias.
 • Solicitude de entrevistas aos grupos políticos municipais.
 • Pincho do Nadal.

Memoria económica de 2011.

O saldo da asociación a 31 de decembro de 2011 é o que se presenta na seguinte táboa.

CC NOVACAIXAGALICIA BANCO

4.485,48 €

Caixa da Presidenta

120,02 €

SALDO a 31 de decembro

4.605,50 €

O balance económico do ano 2011 é o que se presenta na seguinte táboa.

Conceptos

Ingresos

Gastos

Cotas de socios

624,00 €

Traspaso conta antiga asociación

4.345,88 €

Taxas inscrición Xunta + Facenda

39,68 €

Papelería, imprenta e lotería

134,68 €

Pinchos de Nadal

180,00 €

Comisións + intereses da CC.

10,02 €

Totais

4.969,88 €

364,38 €

SALDO a 31 de decembro

4.605,50 €

As contas están a disposición de todos os socios e socias, para ilo debe chamar ao teléfono 609617566.

Proposta/planificación de actividades para o 2012.

A xunta directiva propón e ten a intención de desenvolver en 2012 as actividades que se relacionan a continuación:

 • Sardiñada de San Xoan.
 • Magosto.
 • Excursións a pé, un fin de semana ao mes, na primavera e no outono.
 • Xogos de nenos, unha edición na primavera e outra no outono.
 • Campionatos de dominó e xadrez, (na primavera e no outono respectivamente)
 • Pincho de Nadal.

O custos que se poidan derivar do desenvolvemento destas actividades serán atendidos coas subvencións que reciba a asociación das institucións públicas, os patrocinios de entidades privadas e si fóra preciso cos fondos propios da asociación.

Estas actividades serán desenvoltas de acordo ás suxestións que realicen os socios e socias e dependerán tamén do grao de implicación destes.

Proposta/planificación económica para o 2012.

A xunta directiva propón e prevé un orzamento para o ano 2012 de 2700€, segundo se especifica a continuación.

Ingresos:

 • Cotas socios 900€
 • Patrocinios e subvencións 1800€

Gastos:

 • Actividades 2100€
 • Administración e financeiros 600€

¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!