Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

mércores, 12 de febreiro de 2014

Convocatoria asemblea xeral ordinaria 2014

Data: Mércores 26 de febreiro de 2014.
Hora: ás 19:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:00 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
 • Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 25 de outubro de 2013.
 • Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2013.
 • Presentación e aprobación da memoria económica de 2013.
 • Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2014.
 • Presentación e aprobación da planificación económica para o 2014.
 • Información das entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
 • Baixas de socios.
 • Rogos e preguntas.
A Presidenta: Marina López Prieto
¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!

Memoria de actividade de 2013.
A asociación desenvolveu durante o ano 2013 as seguintes actividades:
 • Asemblea xeral ordinaria o 21 de febreiro de 2013.
 • Asemblea xeral extraordinaria de 2 de abril de 2013.
 •  Asemblea xeral extraordinaria de 25 de outubro de 2013.
 • 13 reunións da xunta directiva.
 • Entrevistas cos Srs. concelleiros do grupo de goberno (D. Luís García Bello, Dª. María Pardo Valdés, D. Luís Meijide Rodríguez.). Do PSdeG (D. Francisco Reyes, D. Bernardino Rama e D. Gonzalo Muiños). Do BNG (D. Rubén Cela e Dª. Elvira Cienfuegos).
 • Sardiñada de San Xoán.
 • Magosto.
 • Pincho do Nadal.
 • Outras actividades (Charlas de saúde, curso de cociña)

Memoria económica de 2013.
O saldo da asociación a 31 de decembro de 2013 é o que se presenta na seguinte táboa.
CC NOVAGALICIA BANCO
3.511,63 €
Subvencións Concello de Santiago
816,94 €

Tesourería
166,55 €
Efectivo
Camisetas
300,00 €

Especie 42€
SALDO a 31 de decembro
4.795,12 €
 O balance económico do ano 2013 é o que se presenta na seguinte táboa.
Conceptos
Ingresos
Gastos
Saldo da AV a 31 de decembro de 2012
4.544,94 €
Cotas de socios
864,00 €


Socio descoñecido
12,00 €


Financieiros (devolución 12)
4,80 €


Subvención 2013
816,94 €


Actividades (curso de cociña)
52,00 €

Devolución 14
Camisetas
300,00 €
272,25 €

Inversións
97,99 €
Administración
222,20 €
Actividades
1.154,32 €
Financeiros
52,80 €
Totais
6.594,68 €
1.799,56 €
SALDO a 31 de decembro
4.795,12 €
As contas están a disposición de todos os socios e socias o día da asemblea ou cando se requira, solicitándoo no teléfono 662 005 756.

Proposta/planificación de actividades para o 2014.
A xunta directiva propón desenvolver en 2014 as actividades que se relacionan a continuación:
 • Sardiñada de San Xoán, 21 de xuño, rúa Cotaredo. (Custo estimado 900 €)
 • Festa do outono, 19 de outubro no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos e para adultos, magosto. (Custo estimado 800 €)
 • Pincho de Nadal. (300 €)
 • Outras actividades, máximo 4, sen custo para a AV, agás os que deriven da súa organización e que non superarán os 60 € por actividade.
O custos do desenvolvemento destas actividades serán atendidos cos fondos propios da asociación e con subvencións. Os custos doutras actividades deberán ser asumidos polos seus promotores.

Proposta/planificación económica para o 2014.
A xunta directiva propón para o ano 2014 un orzamento de 2.500 €, segundo se especifica na táboa.
Concepto
Ingresos
Gastos
Cotas socios (75)
900,00 €
Subvencións
1.600,00 €

Inversións

214,00 €
Administración

250,00 €
Actividades

2.000,00 €
Financeiros

36,00 €
Totais
2.500,00
2.500,00