Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

luns, 21 de setembro de 2015

Elección da Xunta Directiva 2015

Estimados socios/as:

Convócanse, para o 21 de outubro de 2015, as eleccións da Xunta Directiva da AV “O Camiño das Fontiñas”.
Este proceso celebrarase de acordo ao establecido nos estatutos e desenvolverase de acordo ao Regulamento para a elección da xunta directiva, aprobado o 23 de febreiro de 2012 . Ambos reformados na asemblea xeral extraordinaria o 2 de abril do 2013.
O proceso electoral comeza o día 21 de setembro e termina o día 21 de outubro coa asemblea xeral extraordinaria na que se elixe aos membros da Xunta Directiva. Desde o 21 de setembro ata as 24h. do 5 de outubro, todos os socios e socias poden presentar ante a Xunta Directiva actual, por correo certificado (Rúa de Jaca nº 5 – 1º B 15703 Santiago de Compostela) ou correo electrónico (o.camino.fontinas@gmail.com), a súa candidatura para formar parte da xunta directiva, segundo formulario que se xunta.
As candidaturas que se presenten poden ser:
·  Abertas (os socios presentan individualmente a súa candidatura para membro da xunta directiva).
·   Pechadas (grupo de 6 persoas que presentan a súa candidatura para todos os cargos da xunta).
A xunta directiva confirmará que todos os candidatos e candidatas cumpren os requisitos. Se non os reúnen, por escrito, seralles comunicada a falta de requisitos para que nun prazo de 3 días fagan as alegacións que correspondan a fin de ser validados como candidatos. A xunta directiva a vista das alegacións realizadas polos candidatos pronunciarase sobre as mesmas, como mínimo, 2 días antes da data da asemblea.
A presentación dos candidatos, votación e promulgación dos candidatos electos realizarase de acordo ao establecido nos artigos 31, 32, 33 e no Regulamento para a elección da xunta directiva.
A presidenta da Asociación. Marina López Prieto

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Formulario de candidatura aberta:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             MóbilPresenta a súa candidatura para formar parte da Xunta Directiva da Asociación e declara que cumpre cos requisitos esixidos nos estatutos para participar no proceso electoral da AV “O Camiño das Fontiñas”.Santiago de Compostela a     de                  de 20


Sinatura


Formulario de candidatura pechada:

As persoas que se relacionan presentan a súa candidatura ao distintos cargos da Xunta Directiva da Asociación e declaran que cumpren cos requisitos esixidos nos estatutos para participar no proceso electoral da AV “O Camiño das Fontiñas”.

·       Cargo de presidente:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
·       Cargo de secretario:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
·       Cargo de tesoureiro:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
·       Cargo de vocal 1:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
·       Cargo de vocal 2:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
·       Cargo de vocal 3:
D./Dª.                                                                                 Con DNI:                                   Socio nº:         
Veciño/a da rúa:                                          Nº         Piso     Porta    CP:                   Localidade.
E-mail:                                                                    Teléfono fixo                             Móbil
Santiago de Compostela a     de                  de 20


Sinaturas dos candidatos

Ningún comentario:

Publicar un comentario